All posts

vn.egaylity.org | Latest updates
1

Tiếng Việt

Đến năm 2016, CSAGA sẽ là tổ chức khởi xướng phong trào xã hội nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực thông qua tiến trình tác động tâm lý sáng tạo.
EGAYLITY does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.


2010-2019 — Stigmabase initiative || Keeping up-to-date on social exclusion